Turistický servis > Destinační management

Destinační management města Český Krumlov

Adresa :
Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.
Masná 131
Český Krumlov
Dominanty Českého Krumlova - zámek, historické centrum s bývalým kostelem sv. Jošta a řeka Vltava, foto: Lubor Mrázek 381 01

Telefon :
+420 380 704 628 +420 380 704 629

Fax :
+420 380 704 619

E-mail :
destination@ckrumlov.cz

WWW :
www.ckrumlov.cz/destination

Obsah stránky :


..
Českokrumlovský Destinační management získal cenu Czech Tourism Prize
13.2.2004 udělil ředitel agentury Czech Tourism Ing. David Gladiš ceny "Czech Tourism Prize" za významný přínos v oblasti cestovního ruchu.
Datum: 18.2.2004 Další informace >

.. Poslání DM

Destinační management města Český Krumlov (dále DM) od okamžiku svého vzniku v roce 2001 v rámci Českokrumlovského rozvojového fondu s.r.o. společně s Infocentrem Český Krumlov úzce spolupracuje s vedením města Český Krumlov a v těsné koordinaci s pracovníky odboru kultury, vnějších vztahů a tiskovým mluvčím zajišťuje oficiální management cestovního ruchu města, plní úkoly v souladu se svým posláním: koordinace, podpora a rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově a okolí.

.. Nástroje činnosti DM

 • partnerská spolupráce s kompetentními subjekty v lokálním, regionálním, celorepublikovém i mezinárodním měřítku
 • marketingová a komunikační strategie destinace Český Krumlov
 • management kvality, profesionalizace služeb, vzdělávání
 • koordinace místních subjektů a aktivit
 • tvorba a iniciace kompletních turistických produktů

.. Personální obsazení DM

2 (+ 1) kvalifikovaní pracovníci s adekvátním vzděláním a oborovou praxí:

Jitka Zikmundová - studium na Vysoké škole hotelové v Praze 8 obor Hotelnictví a Management cestovního ruchu, ukončeno státní zkouškou a diplomovou prací "Turistický produkt Budějovického Budvaru n.p.". Od r. 2001 pracovnice Destinačního managementu Českokrumlovského rozvojového fondu s.r.o. V roce 1993 stála u zrodu turistického informačního centra INFOCENTRUM města Český Krumlov, do roku 1995 byla jeho první ředitelkou. Zkušenosti mezinárodního cestovního ruchu získala během pobytu v zahraničí jako ředitelka zahraničních zastoupení agentury CzechTourism ve Vídni a v Berlíně (1995 - 2001). Od září 2004 absolvuje roční pracovní stáž v Německu v rámci vzdělávacího programu "Internationale Nachwuchsförderung" Nadace Roberta Bosche.
Kontakt: zikmund@ckrf.ckrumlov.cz

Jitka Zikmundová a Jitka Plouharová, Destinační management města Český Krumlov, foto: Aleš Motejl

Mgr. Zdena Flašková, MBA (v současné době na mateřské dovolené) – studium kulturní historie - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (ukončeno státní zkouškou a diplomovou prací), historie a německý jazyk – univerzita P. Lodrona Salzburg, management cestovního ruchu – univerzita J. Kepplera Linz, ukončeno závěrečnou zkouškou a projektovou prací "Srovnání vývoje cestovního ruchu ve městech UNESCO – Hallstatt a Český Krumlov", titl. Akademischer Tourismusmanager. 1996 – 98 Evropské informační centrum Jihočeské univerzity – dokumentaristka, ředitelka, 1999 – 2002 – Státní hrad a zámek Český Krumlov – manager provozu, od dubna 2002 Destinační management ČKRF s.r.o.
Kontakt: flaskova@ckrumlov.cz

Ing. Jitka Plouharová 1997 - 2000 - studium oboru Ekonomika služeb a cestovního ruchu - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a techniky cestovního ruchu (ukončeno státní zkouškou a závěrečnou prací); 2000 - 2003 - studium Oboru obchodně-podnikatelského, specializace cestovní ruch - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra cestovního ruchu (ukončeno státní zkouškou a diplomovou prací "Rozbor činností asociací cestovních kanceláří v České republice", zkušenosti v oblasti cestovního ruchu získány v průběhu studia - průvodcovská činnost, účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v ČR i zahraničí, složena Státní jazyková zkouška z NJ, Zertifikat Deutsch für den Beruf (Goethe Institut), od června 2004 Destinační management ČKRF s. r. o.
Kontakt: jitka.plouharova@ckrf.ckrumlov.cz

.. Koncept DM

 • Existence oficiálního DM města Český Krumlov je dnes pro mezinárodní profesní skupinu cestovního ruchu samozřejmostí, v souladu s převažujícími trendy v rámci EU je DM automaticky předpokládaným kontaktním partnerem pro všechny aspekty cestovního ruchu a poskytuje profesionální servis
 • DM spoluvytváří a garantuje oficiální marketingovou a komunikační strategii destinace Český Krumlov v dlouhodobém horizontu, má nezastupitelnou roli koordinátora vývoje cestovního ruchu, svými profesionálními znalostmi a zkušenostmi analyzuje situaci a navrhuje řešení v souladu se strategickým plánem města, sleduje a využívá možnosti rozvojových grantových projektů, které korespondují s dlouhodobou strategií
 • DM je vedle Infocentra pověřenou oficiální turistickou autoritou s důvěrou a mandátem města, komunikuje se subjekty cestovního ruchu a kultury v místě, iniciuje tvorbu společných produktů, spolupracuje na managementu kvality, vzdělávání, osvětou působí na vztah obyvatel k rozvoji cestovního ruchu
 • DM je hlavním činitelem krizového managementu cestovního ruchu cestovní ruch je na každou negativní událost velmi citlivý - hra o čas! DM poskytuje bezprostřední, adekvátní a pravdivá sdělení, reaguje okamžitou informační a komunikační kampaní s cílem eliminovat nepříznivé dopady na rozvoj cestovního ruchu v destinaci
 • DM vytváří platformy spolupráce se zahraničními partnery, zprostředkovává zkušenosti a znalosti mezinárodního cestovního ruchu, je kompetentním partnerem pro regionální i nadregionální instituce a autority nejen v cestovním ruchu
 • DM je spolu s Infocentrem a tiskovým mluvčím města spolutvůrcem vnějších PR a image Českého Krumlova
 • V rámci spolupráce s pracovníky města, místními pořadateli kulturních a společenských akcí, zdejšími podnikateli v oblasti cestovního ruchu, zástupci neziskových organizací činných v oblasti kultury aj. je rovněž spolutvůrcem vnitřních PR města

Další informace: